Till startsidanRytmisk rörelseträning och reflexintegreringMassage & InlärningReferenserkontakta Lena

Rytmisk rörelseträning/reflexintegrering - Fakta om metoden

Med enkla rörelser stimulerar jag hjärnans och nervsystemets förmåga att förnya sig och bilda nya nervförbindelser vilket gör det möjligt för barnen att mogna, utvecklas eller läka både fysiskt, känslomässigt och mentalt. Dessa rörelser finns som medfödda motoriska mönster som måste aktiveras för att barnets utveckling inte ska försvåras eller omöjliggöras. Metoden kallas rytmisk rörelse träning.

Rytmisk rörelseträning har utvecklats av Kerstin Linde och bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Träningen måste utföras i liggande, sittande eller på alla fyra för att ha effekt. De rytmiska rörelserna stimulerar hjärnstammen, lillhjärnan, basala ganglierna och hjärnbarken så att nervnäten där utvecklas. Detta förklarar varför uppmärksamheten och koncentrationen förbättras och överaktiviteten minskar.

Många barn med läs- och skrivsvårigheter har motoriska problem, även om dessa ibland inte är så iögonfallande. Det finns undersökningar som visar att en viss typ av läs- och skrivsvårigheter kan vara ett uttryck för att hjärnan reagerar för svagt på signaler från balans- och vestibularissystemet.

Många barn med inlärningssvårigheter visar sig vid en närmare undersökning förutom balansproblem ha kvarstående primitiva reflexer. Sådana reflexer kan i hög grad vara till hinder för barnet i skolsituationen eftersom de hindrar den viljestyrda motoriken. De kan medföra att muskeltonus i armar och ben förändras när barnet böjer huvudet uppåt och nedåt, vilket barnet i skolan måste göra t ex när de skall anteckna vad som står på tavlan eller när barnet vrider på huvudet från sida till sida. Sådana rörelser kan också påverka synen. Kvarstående reflexer kan ge barnet svårigheter att läsa, skriva och att sitta stilla.

All inlärning äger rum i hjärnan . Inlärning, språk och beteende är alla anslutna på något sätt till det motoriska systemets funktion och kontroll av rörelser. Föräldrar är vanligtvis de första som inser att det är något som inte stämmer men man kan inte säga vad, man har bara en känsla. Frånvaro av eller otillräcklig mängd av särskilda rörelsemönster kan vara orsaken till att vissa reflexer förblir aktiva och via reflexintegrering och rytmisk rörelseträning så är det möjligt att ge hjärnan en andra chans till att ta till sig reflexhämmande rörelsemönster för att på så sätt minska barnets fysiska, teoretiska och emotionella problem.

Några tecken på att barn hämmas av aktiva spädbarnsreflexer
- Tendens att sjunka ihop vid sittande ställning
- Åksjuka
- Balanssvårigheter
- Problem med att lära sig simma eller cykla
- Svårt att sitta stilla
- Dålig koordination, särskilt vid bollspel
- Kontrollbehov
- Ständig ängslan
- Dålig koncentration
- Försämrat tal genom dålig artikulation
- Svårt att skriva och hålla pennan rätt

Träningsprogram

För att kunna ge rätt rörelseträning till barn med problem behöver man få en uppfattning om barnets svårigheter. Därför gör jag en grundlig intervju och kompletterar med en undersökning av motoriken. Det är speciellt viktigt att utreda vilka primitiva reflexer som inte integrerats och om barnet har problem med att göra enkla rytmiska rörelser. Kvarstående primitiva reflexer behöver inte betyda att barnet har påtagliga motoriska problem.

Den motoriska undersökningen ligger sedan till grund för det träningsprogram som barnet får göra. Programmet tar 10-15 minuter och bör göras dagligen. I takt med att barnet lär sig behärska rytmen i rörelserna förbättras även symtomen.

Många barn och vuxna har kvarstående primitiva reflexer utan att de någonsin lidit av uppmärksamhets- eller inlärningsproblem. De kan istället ha andra symtom, som muskelvärk, synproblem, motoriska problem eller känslomässiga problem.

Några tecken på kvarstående reflexer hos vuxna
- Återkommande ryggproblem
- Dålig balans
- Åksjuka
- Stresskänslighet
- Ont i nacke och ländrygg
- Biter ihop käkarna
- Roterat bäcken


Litteraturen bakom

Blomberg, Harald: Helande Liv, 1998
Blomberg, Harald, Rörelser som helar, 2008
Blomberg, Harald, Vem behöver Concerta?, 2011
Blomberg, Harald, Autism en sjukdom som kan läka, 2010
Goddard, Sally, Reflexer, inlärning och beteende, 2004
Kadesjö, Björn, Barn med koncentrationssvårigheter, 2007
Persson, Bengt, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap
Reichenberg, Monica, Vägar till läsförståelse, 2008

Norra Hökåsvägen 6, 722 31 Västerås | info@aktivinlarning.se | 073-8184980